Begroting 2017
Het uitgangpunt voor de begroting 2017 zijn de baten en lasten van de stichting Bouviersupporters in 2016.
Toelichting bij enkele posten:

Lasten
Donatie IG en andere:  Er wordt voor Atos iedere maand een bijdrage in de kosten naar de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres in Duitsland overgemaakt. Op het moment dat Atos herplaatst is dan stopt deze bijdrage. Voor Woody betaalt de stichting de onderhoudskosten (voer, dierenarts, hondenbelasting etc.) Voor de opvang  en andere kosten voor herplaatsers wordt er €1000,00 begroot.

KM-vergoeding:  kosten voor begeleiding herplaatsingen, voor-  en nacontroles , ophalen en wegbrengen van honden naar pension.

Kosten activiteiten zijn voornamelijk de kilometervergoedingen voor de teamleden.

Websitekosten: Er wordt in voor de domeinen bouviersupporters.be en bouviersupporters.de
€ 13,98 in rekening gebracht en voor het domein bouviersupporters.nl zijn de kosten € 44,=per jaar.Baten
De wandelingen in het voorjaar en in december kunnen elk € 100,= opleveren en de NBC evenementen kunnen ieder  €50,00 opbrengen.

De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers en de tevredenheid van de baasjes. De laatste vier jaar is er gemiddeld € 1200,00 per jaar ontvangen aan donaties van tevreden baasjes. Al een aantal jaar neemt het aantal te herplaatsen Bouvier af. Als gevolg van dat er minder Bouviers gefokt worden en de mensen beter nadenken voordat zij een Bouvier aanschaven. We verwachten dan ook dat het aanbod van te herplaatsen Bouviers in 2017 niet zal toenemen eerder zal afnemen.  Veiligheidshalve is daarom 1000 euro begroot aan donaties bemiddeling.

Op de lijst staan op dit moment 28 vrienden. Uitgaande van het aantal echt aangemelde vrienden wordt er een opbrengst 25 x € 30,= = € 750,= begroot.

Er wordt geen rekening gehouden met donaties voor speciale gevallen.

Conclusie
In 2017 zal de stichting nog aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, de jaren er na zullen bij deze uitgave en inkomsten moeilijker worden.Aldus vastgesteld en ondertekend op 29 november 2016
de Voorzitter               de Secretaris                        de Penningmeester

J.R. Oltwater                 J.B.Mulder                                 D.Wijfjes
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019