Begroting en Beleidsplan 2013
Trimclinics
   175,=
Donaties wandelingen
-   200,=
Donaties bij bijeenkomsten NBC in Heteren
-   150,=
Vrienden
-   300,=
Sponsoring
     PM
Diverse donaties
     PM
Donaties bemiddeling
1200,=
Boedoedag
     PM
Advertenties
     PM
 
----------------
Totaal begrote inkomsten in 2013
  2.2025,=
Inleiding.

2012 is het eerste jaar waarin we in de huidige opzet en met de huidige bemensing werken.
Daarmee vormen de feitelijke ontwikkelingen in 2012 een belangrijk uitgangspunt voor 2013.

Daarnaast zijn van belang de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten, het aanboren van nieuwe inkomensbronnen en het waar mogelijk verder intensiveren van bestaande activiteiten.

Bestaande en nieuwe activiteiten.

Bestaand.


1. In 2012 werden 2 trimclinics gegeven. Voor 2013 moet 1 trimclinic haalbaar zijn.  Opbrengst onder   aftrek van kosten c.a. € 175,=.
2.De wandelingen in juni en december kunnen elk € 100,= via het spaarvarken opleveren. Totaal derhalve c.a. € 200,=
3.Bij de samenkomsten van de NBC in Heteren in juni en september kan via het spaarvarken 2 keer c.a. € 75,= worden opgehaald, totaal dus c.a. € 150,=
4.Uitgaande van het huidige aantal vrienden, nieuwe vrienden en vrienden welke afvallen voorlopig uitgaan van 10 x € 30,= = € 300,=.
5.In 2012 zijn Vobra B.V., Royal Canin en Cavom benaderd voor donaties. Geen respons.
6.De post diverse donaties is afhankelijk van toeval en dus niet te begroten.
7.De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers,
de tevredenheid van de baasjes, de economische ontwikkeling en geluk. Voorzichtigheidshalve wordt deze post daarom begroot op 4 x € 300,= = € 1.200,=.


Nieuw.

8.Voor de BoeDoeDag staat in het magazine van januari 2013 een oproep om aan een enquête mee te doen. Uit de respons zal blijken of er voldoende belangstelling is en of een en ander financieel haalbaar is.
9.In het Kerstnummer van 2012 hebben wij de lezers attent gemaakt op de mogelijkheid om in het magazine en op de website te adverteren. Afwachten of er belangstelling voor is.
10.Op incidentele basis kan in 2013 met voor- en na- controles worden begonnen. Daarbij is steeds vooraf toestemming van het bestuur nodig en worden de autokosten vergoed.

Op grond van het vorenstaande komen wij tot de navolgende begroting van de opbrengsten.


Begrote opbrengsten.
De normale kosten begroten wij op basis van de kosten in 2012 en rekening houdende met de incidentele posten daarin op c.a. € 1.200,=.


Conclusies.

1. De begroting indiceert een overschot van € 825,= in 2013 [ € 2.025,= -/- € 1.200,=].

2. Het overschot is zodanig, dat tegenvallers aan de inkomstenkant en de uitgavenkant, alsmede de uitgaven voor de voor- en na- controles moeten kunnen worden opgevangen.

3. Geld voor het zelf opvangen en rehabiliteren van bouviers is er onvoldoende.Wel kan op basis van de feitelijke ontwikkelingen worden bezien of wij de Interessengemeinschaft bij concrete zaken een donatie kunnen geven.
De Interessengemeinschaft is een Gemeinnützliches Unternehmen, het equivalent van de Nederlandse ANBI en giften door onze stichting aan de Interessengemeinschaft worden zowel door de Nederlandse als de Duitse belastingwetgeving gefaciliteerd.

4. De betrokkenheid bij en het zelf direct plaatsen van bouviers is vrij gelijkmatig verdeeld over het jaar met een dip in het 3e kwartaal [ Vakanties?!]


De kernopgave van de stichting.

De kernopgave van de stichting is het bemiddelen van en het zo mogelijk heropvoeden / opvangen / herplaatsen van bouviers. Dienstbaar aan onze kernopgave zijn activiteiten welke voor onze bekendheid nodig zijn en activiteiten welke geld opleveren, zoals de website, het magazine, de wandelingen, de trimclinics, de deelname aan de NBC- dagen in Heteren en de samenwerking met de Interessengemeinschaft.

De samenwerking met de NBC.

De samenwerking met de NBC concretiseert zich in de presentie van onze stichting op de NBC- dagen in Heteren, alsmede door het periodiek aanleveren van artikelen en verslagen voor het NBC- blad “ Bouvier Nieuws ”.

De samenwerking met de Interessengemeinschaft.

De samenwerking met de Interessengemeinschaft is vooral van belang voor de heropvoeding, opvang en herplaatsing van probleemhonden. Gezien de ervaring, de geldmiddelen en de gemotiveerdheid waarover de Interessengemeinschaft beschikt is deze samenwerking voor ons zeer waardevol. Vooralsnog ligt het daarom voor de hand, dat wanneer de stichting met een probleembouvier wordt geconfronteerd welke in aanmerking komt voor opvang / heropvoeding / herplaatsing wij deze aanmelden bij de Interessengemeinschaft en naar mogelijkheid een financiële bijdrage aan de Interessengemeinschaft overmaken. Dat betekent verder, dat de Interessengemeinschaft ons niet geldelijk hoeft te ondersteunen en dat als er bijvoorbeeld naar aanleiding van
de advertentie in het magazine van januari betonnen boeven worden verkocht de opbrengst rechtstreeks en volledig naar de Interessengemeinschaft gaat. Ook kunnen wij de Interessengemeinschaft aanbieden om gratis in het magazine te adverteren voor hun webwinkel en tussendoor nader te bepalen bedragen aan hen overmaken. Daarnaast is presentie over en weer bij elkaars activiteiten goed voor de onderlinge contacten en de samenwerking met als eerste gelegenheid het weekend van 14 april 2013. Er bestaan goede persoonlijke betrekkingen van Jantina en Bert met Kai en Anne.
Aldus vastgesteld bij bestuursbesluit van 6 januari 2013.
Voorzitter                  Secretaris / Penningmeester

E.P. van Nus                Mr. A. Stobbe

Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019