Begroting en Beleidsplan 2014
Begroting 2014 stichting Bouviersupporters.

Het uitgangpunt voor de begroting 2014 zijn de baten en lasten van de stichting Bouviersupporters in 2013.
Toelichting bij enkele posten:

Lasten

De representatiekosten:vergaderkosten en kleine attenties aan mensen die iets voor de stichting
Bouviersupporters gedaan hebben.

Er zijn geen incidentele donaties aan de Interessengemeinschaft of aan andere ANBI- instellingen of
particulieren begroot. Bij concrete zaken en afhankelijk van de financiële ontwikkelingen kan worden
bezien of wij een donatie kunnen doen.

Websitekosten: Er wordt door Webreus in rekening gebracht € 6,99 voor het domein bouviersupporters.be
en € 16,98 voor het domein bouviersupporters.de. Voor het domein bouviersupporters.nl wordt € 12,50
betaald.

Voor de telefoonkosten is er uitgegaan van een declaratie van gemiddeld 15 euro per maand in 2013. 12x
€15 =  = € 180,=. De telefoonkosten en de km-vergoedingen kunnen hoger uitvallen als meerdere
team/bestuursleden hun kosten declareren.

De bankkosten waren in 2013 per kwartaal gemiddeld € 40,=. Wordt dan 4 x €40,= = €160,=

Baten

De wandelingen in het voorjaar en in december en 1 NBC evenement in Heteren in juni daar kan in het
totaal € 150,= worden opgehaald.

De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers, de tevredenheid van de
baasjes, de economische ontwikkeling en geluk.
Voorzichtigheidshalve wordt deze post daarom begroot op 4 x € 200,= = € 800,=.

Op de lijst staan op dit moment 10 vrienden. Er wordt een opbrengst 10 x € 30,= = € 300,= begroot.

Conclusie:

De begroting indiceert een overschot van € 515,= in 2014 [ € 1.695,= - € 1.180,=].
Het overschot is zodanig, dat tegenvallers aan de inkomstenkant en de uitgavenkant kunnen worden
opgevangen. De liquide middelen blijven voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.


Beleidsplan 2014

1. Inleiding

Stichting Bouviersupporters ziet zichzelf gesteld voor grote uitdagingen in de komende beleidsperiode.
Gelet op de economische recessie in Nederland en België is er weer een groei waar te nemen in het aantal
honden die in Nederland en België om die reden herplaatst moeten worden.


2. Missie

Wij willen zo veel mogelijk voorkomen dat een bouvier onnodig in het asiel belandt.
Door de oude baas en de eventuele nieuwe baas direct met elkaar in contact te brengen kunnen deze
zich een veel beter beeld van elkaar en van de bouvier vormen en kan de overgang van de bouviers met
veel minder stress plaatsvinden.


3. Motivatie

We merkten dat er een groot gebrek was aan goede begeleiding voor mensen die om vaak verdrietige
omstandigheden afstand moesten doen van hun bouvier.
Deze honden belandden meestal in het asiel en dat was voor de baasjes vaak erg pijnlijk, want dat was
toch wel de laatste plek waar ze hun geliefde huisgenoot wilden zien. [ ook al worden de dieren in het
asiel prima verzorgd.]
Ook merkten we dat er best veel mensen op zoek zijn naar een volwassen bouvier, omdat ze de tijd of de
mogelijkheid niet hebben om een pup op te voeden.

4. Doelstelling

Vanuit een onafhankelijke positie kosteloos te bemiddelen bij het vinden van nieuwe baasjes voor bouviers
waarvan de oude baasjes, om uiteenlopende redenen afstand, moeten doen.

5. Huidige werkzaamheden

Wij bieden op onze internetsite www.bouviersupporters.nl en via de sociale media, zoals Facebook,
honden ter herplaatsing aan in Nederland, Duitsland en België. Middels een vragenlijst en
telefoongesprekken wordt vooraf beoordeeld of de hond in de juiste omstandigheden en bij het juiste
adoptiegezin geplaatst kan worden. Indien een hond geplaatst wordt, vind er nazorg plaats. Bij problemen
kan de adoptant altijd contact opnemen met de contactpersoon of met de aan de stichting verbonden
kynoloog.
Twee keer per jaar staan wij met onze stand bij evenementen die georganiseerd worden door de NBC om
aandacht te vragen voor het werk van onze stichting. (In 2014 op 15 juni en 15 september onder
voorbehoud )
Via onze website geven wij voorlichting over de problematiek van Bouviers. De website wordt vrijwel
dagelijks geactualiseerd. De nieuwsvoorziening voor geïnteresseerden, degene die moeten herplaatsen en
adoptanten verloopt via de website en de sociale media. Eens per kwartaal verschijnt er een
Bouviersupporters Magazine met als doel deze mensen met wat achtergrondinformatie meer te betrekken
bij het werk van de stichting.
Minimaal twee keer per jaar organiseren wij een hondenwandeling voor de adoptanten. Andere
hondenbezitters zijn hier ook van harte welkom. In 2014 zijn deze gepland in mei of september mogelijk in
de omgeving Nijmegen en in december in omgeving Haaksbergen.

6. Nieuw te ontwikkelen activiteiten in 2014

· In 2012 zijn we gestart met trimclinics. In 2014 willen wij hier mee doorgaan. De eerste trimclinic
zal gehouden worden op 13 april te Puiflijk.
· Op de website de mogelijkheden vermelden om deel te nemen aan een “ workshop / cursusdag
schapen drijven “ of andere activiteiten die door derden worden georganiseerd. Of de stichting
daar inkomsten uit zal krijgen is nog niet bekend.


7. Fondsenwerving

Het bestuur en medewerkers zijn voortdurend op zoek naar (nieuwe) manieren om fondsen te werven. De
meeste fondsen komen binnen door donaties van adoptanten en Vrienden.
Bij fondsenwerving is publiciteit en naamsbekendheid uiteraard heel belangrijk. Wij maken hierbij gebruik
van onze internetsite www.bouviersupporters.nl, het Bouviersupporters Magazine, sociale media en
deelname aan evenementen.

8. Vermogensbeheer

Gezien de omvang van de stichting is het vermogen bescheiden. Daartoe wordt met een simpele
boekhouding van inkomsten en uitgaven plus een jaarlijks door de penningmeester op te stellen, door het
voltallige bestuur goed te keuren jaarrekening volstaan. Door de penningmeester wordt één maal per
kwartaal een financieel overzicht gemaakt en ter informatie aan de bestuurleden en medewerkers
gestuurd.

De financiële, vriend- en herplaats- administratie wordt door de penningmeester bijgehouden waardoor
alle verrichtingen met mogelijke financiële consequenties direct zichtbaar zijn. Grotere uitgaven worden
altijd binnen het bestuur en team overlegd en pas na unanieme goedkeuring gedaan.

Het vermogen en de baten worden hoofdzakelijk besteed aan de door derden in rekening gebrachte
kosten welke uit het bemiddelingswerk voortvloeien.
Daarnaast ondersteunt de stichting op incidentele basis middels kleine donaties en betaling van
bijvoorbeeld medische kosten andere ANBI- instellingen, zoals asielen en de Interessengemeinschaft
Bouvier des Flandres bij hun werkzaamheden met betrekking tot de herplaatsing en rehabilitatie van
bouviers.Aldus vastgesteld en ondertekend op 18 november 2013


T.A.M Wijfjes- de Weille [ Penningmeester]                            Mr. A. Stobbe [ Secretaris]


Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019