Beleidsplan en Begroting 2015


1. Inleiding

Voor u ligt het begroting en beleidsplan 2015 van Stichting Bouviersupporters.

Als onze plannen en activiteiten vinden grondslag in dit beleidsplan.
Wij zijn van mening dat we, als een organisatie met ANBI- status, transparant moeten zijn voor onze donateurs, vrienden en overige belangstellenden. Wij publiceren vanaf 2012 ons beleidsplan en jaarverslag inclusief financiële resultaten op onze website en verantwoorden zo waaraan wij de ontvangen euro’s uitgeven.

Wij willen de betrokkenheid van iedere bezoeker aan onze website vergroten. Dat doen we door te laten zien wie wij zijn en waar wij voor staan.


2. Missie

Wij willen zo veel mogelijk voorkomen dat een bouvier onnodig in het asiel belandt.
Door de oude baas en de eventuele nieuwe baas direct met elkaar in contact te brengen kunnen dezen zich een veel beter beeld van elkaar en van de bouvier vormen en kan de overgang van de bouvier met veel minder stress plaatsvinden.

3. Visie

Wij vinden dat iedere hond de verzorging en leefomgeving verdient die bij het dier past.
De behoefte van ieder afzonderlijk dier is onze leidraad bij het vinden van een geschikte nieuwe eigenaar.
We proberen de toekomstige eigenaar eerlijke informatie over het karakter en de behoefte van de hond te geven. Zodat de hond ook na herplaatsing de verzorging en leefomgeving krijgt die hij nodig heeft.

4. Beleid

Door de jaren heen heeft de stichting veel geleerd en is het beleid hierop aangepast.

4.1 Aannamebeleid:
Alle Bouviers die ter herplaatsing worden aangeboden zijn bij stichting Bouviersupporters welkom.
Wel zijn er beperkingen:
Honden met ernstige gedrags- of gezondheidsproblemen worden eerst beoordeelt door een aan de stichting verbonden adviseur.

4.2 Plaatsingsbeleid:
Het plaatsingsbeleid is zorgvuldig en in het belang van de Bouvier en zijn toekomstige eigenaar. Beiden zijn er niet meegebaat als de plaatsing op een teleurstelling uitloopt.
Stichting Bouviersupporters is geen partij in de herplaatsingovereenkomst tussen de huidige eigenaar en de nieuwe eigenaar. Zij geeft advies zoveel mogelijk aan de hand van de beschikbaar gestelde informatie, maar is niet verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie, noch voor de opvolging van de adviezen. Stichting Bouviersupporters kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen die een adoptie met zich meebrengt. De oude eigenaar beslist ten alle tijden of de herplaatsing ook door gaat.

4.3 Nazorgbeleid:
Indien er problemen zijn met het gedrag van de Bouvier is het ten alle tijden mogelijk om advies te krijgen van de medewerkers of van de aan de stichting verbonden gedragsdeskundige.
Volgt er een trainingsplan met deze deskundige, dan kan dat kosten met zich meebrengen.

5. Activiteiten

Vanuit een onafhankelijke positie kosteloos bemiddelen bij het vinden van nieuwe baasjes voor bouviers waarvan de oude baasjes, om uiteenlopende redenen, afstand moeten doen blijft de belangrijkste activiteit.

Mensen helpen met vragen en problemen over de verzorging en het gedrag van hun hond. Door het geven van die informatie en adviezen proberen wij het afstaan van de hond zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast geven wij ook begeleiding aan de nieuwe eigenaar.

Speerpunt in 2015 is de naamsbekendheid vergroten en onder de aandacht brengen wat stichting Bouviersupporters doet bij de Bouvierfokkers in Nederland en België.
Nog te vaak merken wij dat niet duidelijk is dat er ook door hen gefokte honden ter herplaatsing aangeboden worden.

Dit willen wij doen door:

1. Een folder/brief ontwikkelen en per post naar de fokkers sturen.
2. Contact op nemen met de fokker mocht er een door hen gefokte Bouvier aangemeld worden.
3. Presentatie geven op een algemene leden vergadering van de Nedelandse Bouvier Club [ NBC].
4. Artikel in Bouviernieuws het blad van de NBC.


Verder richten wij onze activiteiten in 2015 op de volgende acties en evenementen:
De nieuwsvoorziening voor geïnteresseerden, degene die moeten herplaatsen en adoptanten verloopt via de website en de sociale media. Eens per kwartaal verschijnt er een Bouviersupporters Magazine met als doel deze mensen met achtergrondinformatie meer te betrekken bij het werk van de stichting.

Wij verbeteren voortdurend onze website en leggen hierbij de nadruk op nieuws, verhalen over geplaatste honden, voorlichting en toegankelijkheid.

De samenwerking met de NBC bestaat uit de aanwezigheid van onze stichting op de NBC- dagen in Heteren, het gezamelijke organiseren van wandelingen en het aanleveren van artikelen en verslagen voor het NBC- blad “ Bouvier Nieuws ”.

Gezien de ervaring en de gemotiveerdheid van de IG is de samenwerking met de IG voor ons zeer waardevol.
Er worden Nederlandse honden geplaatst bij Duitse belangstellenden en Duitse honden bij Nederlandse belangstellenden. De IG doet de voor- en na controle. Indien mogelijk neemt de IG een probleembouvier op in een opvang en zorgt voor heropvoeding en herplaatsing. Naar draagkracht zullen wij een financiële bijdrage aan de IG overmaken.

7. Inkomstenwerving


In 2014 kwamen de inkomsten van de stichting uit donaties van adoptanten en Vrienden.
Getracht zal worden om in 2015 ook van andere organisaties en bedrijven donaties te krijgen.

8. Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting bestaat uit een rekening-courantsaldo en een spaarrekening bij de Rabobank. Het beheer zal ook wanneer er grotere donaties worden ontvangen defensief zijn, hetgeen betekent dat geen risico’s met aandelen, obligaties, derivaten, beleggingsfondsen, e.d. zullen worden genomen.

Het vermogen en de baten worden hoofdzakelijk besteed aan de door derden in rekening gebrachte kosten welke uit het bemiddelingswerk voortvloeien.

Daarnaast ondersteunt de stichting op incidentele basis middels kleine donaties en betaling van bijvoorbeeld medische kosten andere ANBI- instellingen, zoals asielen en de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres bij hun werkzaamheden met betrekking tot de herplaatsing en rehabilitatie van bouviers.  

8. Beloningsbeleid

Op grond van de statuten en de op 4 december 2012 vastgestelde Uitgangspunten genieten de bestuursleden, de adviseurs en de medewerkers geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. Communicatie en samenwerking

Wij willen meer extern draagvlak en betrokkenheid creëren door de volgende middelen in te zetten :
O
Twee wandelingen. 1 waarschijnlijk in april 2015 in de omgeving Zuthpen en 1 in de winter in de omgeving van Haaksbergen
O
Presentie op de door de NBC georganiseerde evenementen
O
In oktober/ november een “feestdag” met workshops vanwege het vijfjarig bestaan van de stichting
Een actuele website
Sociale Media zoals Facebook
Het Online Bouviersupporters Magazine
Een goede samenwerking met de NBC en de Interessengemeinschaft Bouvier de Flandres [IG]
Begroting 2015

Het uitgangpunt voor de begroting 2015 zijn de baten en lasten van de stichting Bouviersupporters in 2014
Toelichting bij enkele posten:

Lasten

Lunches - Diners Vergaderingen uitgaand van 2 vergaderingen welke 150,= per keer kosten inclusief kilometervergoedingen.

Daarnaast zijn er geen kilometervergoedingen of reiskosten begroot. De eventuele overige kilometervergoedingen en reiskosten zitten in de kosten voor een evenement verwerkt.

Websitekosten: Er wordt door Webreus in rekening gebracht € 6,99 voor het domein bouviersupporters.be en € 16,98 voor het domein bouviersupporters.de. Voor het domein bouviersupporters.nl waren de kosten €12,50. Deze zijn m.i.v. september 2014 verhoogd naar € 60,10.

De bankkosten waren in 2014 per kwartaal gemiddeld € 45,=. Wordt dan 4 x €45,00 = €180,00 er is rekening gehouden met verhoging van de kosten met 5 euro per kwartaal.


Baten

De wandelingen in het voorjaar en in december kunnen elk € 50,= opleveren. Totaal € 100,=

Er is uitgegaan van 1 NBC-evenement in Heteren in juni waar € 50,= kan worden opgehaald.

De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers en de tevredenheid van de baasjes. De laatste vier jaar is er gemiddeld € 1200,00 per jaar ontvangen aan donaties van tevreden baasjes. 

Op de lijst staan op dit moment 21 vrienden. Uitgaande van het aantal echt aangemelde vrienden wordt er een opbrengst 15 x € 30,= = € 450,= begroot.

Conclusie:

De opbrengsten en de liquide middelen blijven voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.Aldus vastgesteld en ondertekend op 13 november 2015

de Voorzitter               de Secretaris                        de Penningmeester


J.R. Oltwater                 J.B.Mulder                                 D.Wijfjes


            1.875,00
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019