Algemene informatie.

De Stichting Bouviersupporters is opgericht bij akte verleden op drie november 2010 voor notaris mr. G.W. Rouwenhorst te Delden en is statutair gevestigd te Haaksbergen. De statuten zijn op zes februari 2019 gewijzigd. Voor de statuten klik hier.

Op grond van artikel 2 van haar statuten heeft de Stichting Bouviersupporters tot doel om:

Vanuit haar grote betrokkenheid bij zowel de bouviers als hun baasjes verricht de stichting deze bemiddeling gratis.

Door hier te klikken komt u op onze webpagina “ Wat doen wij”.
Op deze pagina kunt u lezen hoe wij aan ons doel concrete inhoud geven en hoe een en ander zich vanaf het begin ontwikkeld heeft.

Een maal per twee maanden publiceren wij op onze website het Bouviersupporters Magazine waarin wij uitgebreid verslag doen van de herplaatsingen, hoe het de herplaatsbouviers vergaat, welke activiteiten wij hebben ontplooid en vaktechnische artikelen over de gezondheidsaspecten en het gedrag van de bouvier.

Op onze website kunt u voorts een groot aantal artikelen vinden over diverse onderwerpen
welke voor de bouviereigenaar in de praktijk van belang zijn.

Bij beschikking van de Belastingdienst van 10 april 2012 is de stichting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling [ANBI].

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 51469820.

RSIN / Fiscaal nummer: 850034814

Contactadres:
Oostendorperweg 57 Z 7481 VE  Haaksbergen

E-Mail : info@bouviersupporters.nl

Website: www.bouviersupporters.nl

Bank : Rabobank Enschede - Haaksbergen,
            IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86,
            BIC: RABONL2U

Bestuur, adviseur en medewerkers.

Als organisatie kunnen wij u een sterk, deskundig en ervaren team presenteren bestaande uit:

Bestuur.

Voorzitter mevrouw J. [Jantina] Oltwater.[ Tevens Hoofd bemiddeling, begeleiding, advisering en publiciteit]

Secretaris mevrouw R. [ Ruby]  Umlauf von Biberfort. [ Tevens PR en coördinatie voor- en na controles ]

Penningmeester mevrouw J. ( Janny) Mulder


Medewerkers.

Bemiddeling, begeleiding en advisering mevrouw Marian van Es. ( 1e aanspreekpunt)

Bemiddeling, begeleiding en advisering mevrouw Paulien van de Sluis.

Bemiddeling, begeleiding en afvisering mevrouw Natasja Slangewal

Redactie Magazine en nieuwsbrieven mevrouw Özlem Perée

Adviseur.

Diergeneeskundig adviseur mevrouw Drs. A. [ Anoek] Schipper.

Juridisch adviseur de heer Mr. A. [ Alex] Stobbe.

Kynologisch adviseur de heer L. [ Bert] Smallenbroek.

Honden-gedragsspecialist de heer R. [ Ruud ] Stap


Door hier te klikken kunt u de persoonlijke presentatie van de bestuurders, de adviseurs en de medewerkers inzien.


Het beloningbeleid.

Op grond van de statuten en de op 4 december 2012 vastgestelde Uitgangspunten genieten de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Begroting en [uitgaven] beleid.

Voor 2012 werd een beleidsplan opgesteld, dat mede de grondslag vormde voor de verlening door de Belastingdienst van de ANBI- status aan de stichting. Door hier te klikken kunt u dit beleidsplan inzien.

Door hier te klikken gaat u naar het beleidsplan 2021 -2025.


De Inkomstenverwerving door de stichting.

De stichting verwerft haar middelen hoofdzakelijk uit donaties van personen welke haar erkentelijk zijn voor de geslaagde bemiddeling bij het verkrijgen van een herplaatsbouvier, de begeleiding en de advisering, alsmede uit donaties van sympathisanten en vrienden.
Daarnaast worden middelen verkregen uit activiteiten zoals het organiseren van cursussen.


Het beheer van het vermogen van de instelling.


De liquide middelen van de stichting zijn ondergebracht bij de Rabobank Enschede-Haaksbergen op een rekening-courant en een spaarrekening.
Het vermogen en de baten worden hoofdzakelijk besteed aan de door derden in rekening gebrachte kosten welke uit het bemiddelingswerk voortvloeien.
Daarnaast ondersteunt de stichting op incidentele basis middels kleine donaties en betaling van bijvoorbeeld medische kosten andere ANBI- instellingen, zoals asielen en de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres bij hun werkzaamheden met betrekking tot de herplaatsing en rehabilitatie van bouviers.
 
Balans, staat van baten en lasten en bijbehorende toelichting.

In 2021 is er via donaties voor de bemiddeling, giften en rente totaal € 4.981,77 ontvangen en van dit bedrag is € 4.778,48 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt € 193,29.
Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 20.584,16 op een balanstotaal van
€ 20.601,26.

Zie verder het financiële jaarverslag 2023


Stichting Bouviersupporters
Adres:

Per 12 februari 2014 is het correspondentieadres van Stichting Bouviersupporters:
Oostendorperweg 57- Z  7481 VE  Haaksbergen.


Privacy verklaring.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy.
De zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De komst van de AVG betekent dat er strenge eisen zijn voor iedereen die onder andere met persoonsgegevens werkt. Ook Stichting Bouviersupporters moet daaraan voldoen.
Om aan deze wetgeving te voldoen is er een privacy verklaring aan onze website toegevoegd.

In deze privacy verklaring staat onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Mocht u niet langer mail van Stichting Bouviersupporters willen ontvangen dan kunt u zich daarvoor afmelden door op de link te klikken. Wij zullen dan al uw gegevens verwijderen.
a.
om vanuit een onafhankelijke positie herplaats- en asielbouviers actief en kosteloos te bemiddelen.
De stichting is nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst welke door haar bemiddeling tussen de oude en nieuwe eigenaar tot stand komt.
b.
Herplaatsbouviers tijdelijk voor rekening van de Stichting op te vangen, de herplaatsing van bouviers financieel te ondersteunen en ten behoeve van bemiddeling, zo nodig, vrijblijvende adviezen te geven.
c.
Waar nodig samen te werken met verenigingen en stichtingen met soortgelijke doelstellingen, een en ander nadrukkelijk onder voorbehoud van de eigen onafhankelijkheid.
d.
Voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023