De Informatie op deze website.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Voor wat betreft de gegevens van de te herplaatsen bouviers is onze stichting afhankelijk van de door de aanmeldende partijen verstrekte informatie.
Alhoewel wordt geprobeerd deze informatie zo goed mogelijk te duiden kan onze stichting niet instaan voor de volledigheid en de juistheid daarvan.
De informatie op onze website en in het magazine is bedoeld om informatie te verschaffen over onze stichting, haar activiteiten, aspecten welke een rol spelen bij de herplaatsing, de procedure van de herplaatsing en een aantal andere daaraan verwante onderwerpen. Aan deze informatie kunnen door derden geen rechten worden ontleend en de stichting aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Plaatsing informatie van derden.

Bij plaatsing op onze website van informatie op verzoek van derden vermelden wij dat duidelijk. Onze stichting behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om door derden aangeboden informatie, ongeacht de aard daarvan, te weigeren wanneer deze in strijd is met de wet, de goede zeden, de kenbare belangen van anderen en de opvattingen van de stichting. Eventuele inbreuken in de geplaatste informatie op de auteursrechtelijke, -de intellectuele en -de overige rechten van anderen komen voor rekening en risico van deze derden. De stichting
verplicht zich echter om, zodra zij door betrokkenen van voormelde inbreuken in kennis wordt gesteld, dan wel daarvan op andere wijze kennis neemt, de gewraakte informatie aan te passen, dan wel te verwijderen. De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade, in welke vorm dan ook, welke derden mogelijk als gevolg van deze inbreuken zouden kunnen lijden.

Privacy Statement.

De door derden aan onze stichting verschafte persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en dergelijke zijn uitsluitend toegankelijk voor de stichting.
Deze gegevens zullen slechts aan derden ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor zij aan de stichting zijn verstrekt en na verkregen toestemming van de betrokkene. Een en ander lijdt slechts uitzondering in geval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting.

Door de stichting worden bij het bezoek aan haar website geen zogenaamde cookies op de pc, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker geplaatst.
Op onze website bestaat echter de mogelijkheid om via een zogenaamde link andere websites te bezoeken en om You Tube filmpjes te bekijken.
Van deze andere websites is ons niet bekend of en in hoeverre bij bezoek daarvan cookies worden geplaatst. Voor het bezoek van deze websites via een link op onze website wordt door de stichting geen verantwoordelijkheid aanvaard en dit bezoek geschiedt derhalve volledig voor risico van de bezoeker.
Van You Tube is bekend, dat deze organisatie altijd gebruik maakt van cookies zodat de bezoeker bewust het daaraan verbonden risico neemt en aanvaardt.


Auteursrecht.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in geautomatiseerde en andere gegevensbestanden en / of worden openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm en / of worden gedownload naar andere websites, databases, of op welke andere manier dan ook worden bewerkt en doorgegeven, dan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van onze stichting.

Stichting Bouviersupporters 2012

Laatstelijk gewijzigd op 10 juli 2012Disclaimer
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023