Cijfers 2015
Financieel jaarverslag 2015.

Inleiding

In 2015 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal  €  5.191,59 ontvangen en van dit bedrag is € 2.834,71 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 2.356,88.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2015 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed
.


De Balans:


Balans per 31 december 2015
De staat van Baten en Lasten:


Staat van Baten en Lasten per 31 december 2015:

De toelichting:

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Promotiekosten is de aanschaf van de tent welke gebruikt wordt bij diversen activiteiten.


Donatie IG en anderen

Aan de Interessengemeinschaft zijn in totaal aan donaties gedaan   
  280,00
Vergoeden kosten ophalen Puck / Ruva                                                                   
  100,00
Aan de opvang, ophalen en training van 2 honden                                                
  403,54
Beoordeling van 1 hond                                             
    50,00
 
----------
Totaal
  833,54  
De kosten voor het Lustrum :
BDG Woerden (diesel, huur toiletten, consumpties  
  375,00
Vergoeden kosten workshopgevers                                                               
  187,84
Rozetten funkeuring                                            
    77,43
Bedankjes en benodigdheden                                        
  167,08
 
----------
Totaal
  807,35  
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaan 20% van de kosten uit directe uitgave aan honden die hulp nodig hadden en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft 10%. Samen is dit  30% van de uitgave. 12 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De kosten voor het lustrum zijn 28% van de totale uitgave.  De kosten voor websites, telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 22% van de uitgave. Promotiekosten (8%)  zijn de kosten voor de tent welke  de komende jaren meegaat naar de evenementen.


Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Evaluatie 2015.

In het Begroting en Beleid 2015 staan een aantal activiteiten die voor 2015 gepland waren en voor inkomsten hadden kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 418,55. De kosten voor de activiteiten zijn € 1.143,83. De activiteiten hebben een negatief saldo van € 725,28 tegen begroot  een positief resultaat van € 150,00. De kosten van € 807,35 voor het Lustrum zijn niet meegenomen in de begroting van 2015. Zonder de kosten voor het Lustrum hebben de activiteiten
€ 336,48 gekost en zou er een positief resultaat van € 82,07 geweest zijn.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren meer dan begroot.

De inkomsten in 2015 bedroegen €  5.191,59 tegen begroot € 1.875,=.
De kosten in 2015 bedroegen € 2.834,71 tegen begroot € 1.850,=.
Het resultaat in 2015 bedroeg  € 2.356,88 tegen begroot € 25,=.
Per 31 december 2015 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting € 7.539,26 op een balanstotaal van € 7.615,67


Het jaar 2015 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering van onze organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiële resultaten.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
J.R. Oltwater
D. Wijfjes
J.B.Mulder                                        
Aldus vastgesteld en ondertekend op 11 januari 2016
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019