Cijfers 2016
Inleiding

In 2016 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, acties,  rente en activiteiten totaal  € 7.284,27 ontvangen en van dit bedrag is € 5.805,36 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 1.478,91.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites, porto en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2016 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.
Financiën 2016
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.


Donatie IG en Opvang en medische kosten:

Vergoedingen begeleiding en controles  zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsing van diversen honden, het doen van voor- en na controles en het wegbrengen van twee honden naar de opvang in Duitsland.

Promotiekosten zijn gemaakt voor jassen en vesten met bedrukking en de kleine attentie die mensen die een donatie als ‘Vriend’ doen.

Vergaderkosten. In 2016 zijn er wel vergaderingen geweest, maar daar zijn geen kosten voor gemaakt. De vergadering in het eerste kwartaal is gehouden tijdens het teamweekend. Dit weekend was uiteraard op onze eigen kosten. De overige vergaderingen zijn per Skype gehouden.

Donatie acties derden zijn de donaties van mensen die leuke ideeën hadden die voor inkomsten voor de stichting hebben gezorgd.
Interessengemeinschaft donaties voor Bella, Atos en Jupp
€ 2.470,00
Opvang Balou, Radja, Guus en Boaz                                                                   
€   828,34
Medische kosten en crematie Scooby                                                      
€   511,55
Kosten voor Woody               
€   180,19
 
----------
Totaal
€ 3.990,08 
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaan 11% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft 42%. De kosten voor opvang en betaalde medische kosten zijn 26%. Samen is dit 79% van de uitgave. 7 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De kosten voor websites, telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 7% van de uitgave. Promotiekosten (7%)  zijn de kosten voor de vesten en jassen welke de komende jaren meegaan en de kleine attenties.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiλle resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.Evaluatie 2016.

In de Begroting  2016 staan een aantal activiteiten die voor 2016 gepland waren en voor inkomsten hadden kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 530,14. De kosten voor de activiteiten zijn € 389,93. De activiteiten hebben een positief saldo van € 140,21 tegen begroot  een positief resultaat van € 200,00.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren meer dan begroot.

De inkomsten in 2016 bedroegen €  7.284,27 tegen begroot € 2.075,=.
De kosten in 2016 bedroegen € 5.805,36 tegen begroot € 2.070,=.
Het resultaat in 2016 bedroeg  € 1.478,91 tegen begroot € 5,=.
Per 31 december 2016 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting € 9.018,17 op een balanstotaal van € 9.058,45

Het jaar 2016 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering van onze organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiλle resultaten.

© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2017
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
J.R. Oltwater
D. Wijfjes
J.B.Mulder                                        
Aldus vastgesteld en ondertekend op  januari 2017
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
J.R. Oltwater
D. Wijfjes
J.B.Mulder                                        
Aldus vastgesteld en ondertekend op 15  januari 2017
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019