Cijfers 2017
Inleiding

In 2017 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal € 11.454,98 ontvangen en van dit bedrag is € 5.455,82 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 5.999,16.
Per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 15.017,33 op een balanstotaal van € 15.065,48.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2017 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.
Financiën 2017
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.


Donatie IG en Opvang en medische kosten:

Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaat 11% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft (IG) 20%. De kosten voor opvang en betaalde medische kosten zijn 56%. Samen is dit 87% van de uitgaven. 2 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De kosten voor websites, telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 10% van de uitgave. Promotiekosten (1%)  zijn de kosten voor de kleine attenties aan vrienden en donateurs.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiλle resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.


Evaluatie 2017.

In de Begroting  2017 staan een aantal activiteiten die voor 2017 gepland waren en voor inkomsten hadden kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 566,80. De kosten voor de activiteiten zijn € 102,20. De activiteiten hebben een positief saldo van € 464,60 tegen begroot  een negatief resultaat van € 200,00.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren veel meer dan begroot.

De inkomsten in 2017 bedroegen €  11.454,98 tegen begroot € 3.065,00.
De kosten in 2017 bedroegen € 5.455,82  tegen begroot € 6.010,00.
Het resultaat in 2017 bedroeg  € 5.999,16 tegen begroot -  € 2.945,00.

Per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 15.017,33 op een balanstotaal van € 15.065,48.

Het jaar 2017 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering van onze organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiλle resultaten.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
J.R. Oltwater
J.B.Mulder
  D. Wijfjes                         
Aldus vastgesteld en ondertekend op 17 januari 2018
Interessengemeinschaft voor Atos
€ 1.100,00
Opvang voor 7 honden                                                              
€ 1.184,30
Medische kosten voor 6 honden                                                   
€ 1 424,80
Kosten training van 2 honden            
€   460,20
 
----------
Totaal
€ 4.169,30 
Vergoedingen begeleiding en controles zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsing van diversen honden, en het ophalen en wegbrengen van verschillende honden.
Ophalen / wegbrengen van 5 honden
€   376,39
Begeleiding herplaatsing van 8 honden                                                         
€   203,11
Voor- en na controle bij 2 honden                                            
€     24,89
 
----------
Totaal
€    604,39 
Promotiekosten zijn gemaakte kosten voor de kleine attentie die mensen ontvangen wanneer zij een donatie als ‘Vriend’ doen.
Donatie speciaal zijn de ontvangen donaties voor Nova en Diesel.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019