Cijfers 2018
Financiën 2018
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Algemene kosten zijn gemaakt voor een event shelter. Deze shelter wordt tijdens evenementen gebruikt zodat de bezoekers droog of uit de zon kunnen zitten.

Opvang en medische kosten:
Vier honden hebben er in 2018 in een opvang gezeten. Voor hen zijn er ook medische kosten gemaakt. Voor vier honden zijn er na herplaatsing noodzakelijke, maar hoge dierenartskosten gemaakt door hun nieuwe baasjes. Deze hebben vanuit de stichting een tegemoetkoming in de kosten gekregen.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
J. Oltwater
J. Mulder
  D. Wijfjes                         
Inleiding

In 2018 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal € 8.915,50 ontvangen en van dit bedrag is € 5.885,82 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 3.029,68.
Per 31 december 2018 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 18.047,01 op een balanstotaal van € 18.095,31

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2018 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.

Medische kosten voor 4 honden
€ 1.649,73
Opvang voor 1 hond                                                          
€     40,00
Medische kosten en opvang voor 6 honden                                               
€ 1.060,91
          
€ 
 
----------
Totaal
€ 2.750,64 
Donaties aan derden:  De vorige eigenaren hebben naar de stichting  een bedrag overgemaakt met het verzoek dit naar de nieuwe eigenaren over te maken.

Vergoedingen begeleiding en controles zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsing van diversen honden, en het ophalen en wegbrengen van verschillende honden.

Begeleiding herplaatsing van 4 honden 
€   107,34
Voor- en na controle bij 3 honden                                                                                       
€     55,58                                                                        
                                       
 
 
----------
Totaal
€    162,92 
Promotiekosten zijn gemaakte kosten voor de kleine attentie die mensen ontvangen wanneer zij een donatie hebben overgemaakt

Donatie speciaal zijn de ontvangen donaties voor Kobus, Mats en Igor.

Donaties acties derden: Ook in 2018 waren er mensen die leuke ideeën hadden die voor inkomsten voor de stichting hebben gezorgd. Zo was er iemand die foto’s gemaakt heeft tijdens de KCM en deze foto’s  konden gratis besteld worden, maar een donatie aan BS werd op prijs gesteld. Van de Clubactie van Rabobank is er een donatie ontvangen. Iemand heeft labels voor op hondentuigen verkocht en de opbrengst naar de Stichting overgemaakt. En iemand heeft de reiskosten waar zij recht op had naar de Stichting over laten maken.
Aldus vastgesteld en ondertekend op 15 maart 2019
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaat 3% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van
herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan derden 22%. De kosten voor opvang en betaalde
medische kosten zijn 47%. 6 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun
baasjes. De kosten voor websites, telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan
functioneren bedroegen 17% van de uitgaven. Promotiekosten (2%)  zijn de kosten voor de kleine attenties
aan vrienden en donateurs. En de algemene kosten waren 3%van de kosten.

Evaluatie 2018.

In de Begroting  2018 staan een aantal activiteiten die voor 2018 gepland waren en voor inkomsten hadden
kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 390,25. De kosten voor de activiteiten zijn €
348,25. De activiteiten hebben een positief saldo van € 42,00 tegen begroot een negatief resultaat van €
200,00.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren veel meer dan begroot.

De inkomsten in 2018 bedroegen €  8.915,50 tegen begroot € 6.102,00.
De kosten in 2018 bedroegen € 5.885,82  tegen begroot € 7.160,00.
Het resultaat in 2018 bedroeg  € 3.09,68 tegen begroot -  € 1.058,00.

Per 31 december 2018 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 18.047,01 op een balanstotaal van
€ 18.095,31.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins
bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de
toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019