Jaarverslag en Jaarrekening 2013
Algemene informatie

In 2013 hebben wij onze organisatie en de procedures verder geprofessionaliseerd.

In februari 2013 hebben Kathy van Nus en Eric van Nus besloten om het team van bestuur en medewerkers te verlaten. Wij betreuren, maar respecteren dit besluit.
Bert Smallenbroek was bereid de functie van voorzitter ad interim op zich te nemen.
Per 3 november 2013 heeft Jantina Oltwater de functie van voorzitter van Bert Smallenbroek overgenomen. Bert Smallenbroek blijft als kynologisch adviseur aan de stichting verbonden.
Het team is Bert Smallenbroek zeer erkentelijk voor zijn [blijvende] inzet voor de stichting en is blij, dat Jantina Oltwater naast haar huidige taken die van voorzitter heeft aanvaard.
Per 3 november 2013 zijn, overeenkomstig artikel 4.6 der statuten, Dorine Wijfjes als penningmeester en Alex Stobbe als secretaris, herbenoemd.
Tot het team zijn toegetreden Marian van Es als bemiddelaarster en Yvonne Reulen ter assistentie van Dorine Wijfjes bij het IT-beheer en voor de organisatie van evenementen.

In 2013 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.


De bemiddeling in 2013.


Het aantal bemiddelingen in 2013.

In 2013 hebben er 113 Bouviers op de website gestaan. Daarvan zijn er 48 direct door ons bemiddeld en 14 zijn er thuis gebleven.
Iedere herplaatsing is door de omstandigheden bijzonder. Opvallend is wel het grote aantal senioren (16)  dat in 2013 noodgedwongen herplaatst moesten worden. 10 zijn er door ons herplaatst. De oorzaken van die herplaatsingen waren ziekte, overlijden, alsmede financiële problemen van hun eigenaar.

De redenen van afstand van de 48 honden die in 2013 door Stichting Bouviersupporters herplaatst zijn, waren:


10  Ziekte/ Overlijden baas                                                         
3    Financiële problemen                                                   
4    Scheiding van bazen                                                         
6    Inkrimpen kennel                                                              
5    Baas kon niet met aard/karakter hond omgaan 
8    Gedrag hond naar aanwezige kinderen / dieren  

4   Verhuizing
3   Reden onbekend  (asielhonden)
1   Asiel nestoverschot
2   Tijdgebrek
1   Niet fokgeschikt i.v.m. hartprobleem
1   Niet opgehaald door pupkoper


De samenwerking met de Nederlandse Bouvier Club [ NBC].

Jantina Oltwater is de contactpersoon voor de Stichting Bouviersupporters met de NBC. Zij heeft goede contacten met de secretaris van de NBC Ruud Lammers en met Joke Iske.

Op 16 juni 2013 is het team van de stichting aanwezig geweest op de KCM- dag van de NBC.
Voorts heeft het team verschillende artikelen aangeleverd voor het NBC- verenigingsblad  “Bouvier Nieuws “.
Op de facebookpagina van de NBC is de uitnodiging voor de midwinterwandeling op 8 december 2013 opgenomen. Ook heeft de NBC de consumpties voor onderweg betaald. 

In 2014 zal de stichting in juni en september present zijn op de NBC- dagen in Heteren, artikelen aanleveren voor “ Bouvier Nieuws “ en de goede contacten verder uitbouwen


De samenwerking met de Interessengemeinschaft [ IG].
In het weekend van 12 t/m 14 april 2013 hebben Jantina, Bert, Marian en Dorine deelgenomen aan een door de IG in Haaksbergen georganiseerd weekend.
Er is lekker gewandeld en op zaterdag was er een Boevenklas waarbij Bert, met Jantina als tolk, veel tips en adviezen heeft kunnen geven!
Op de zaterdag en de zondag was er tevens een behendigheidsparcours opgezet.

Als blijk van waardering voor het goede werk van de IG heeft de stichting een cheque t.w.v. € 100,=  aan de IG aangeboden en het bedrag is aan hen overgemaakt.
Het was een intensief, leuk en gezellig weekend waarin gezellig is bijgepraat en waarin wederom bleek hoe waardevol de samenwerking tussen de stichting en de IG is.

In december 2013 heeft de IG aangeboden om Buster op te nemen in het pension Tannenhof in de Eifel om te rehabiliteren en zo zijn kans op herplaatsing te vergroten.
Vier van de bij ons aangemelde bouviers zijn bij belangstellenden van de IG geplaatst en één bouvier van de IG is bij een belangstellende van ons geplaatst.

Ook in 2014 zullen wij de constructieve en prettige samenwerking met de IG voortzetten.


Informatieverstrekking.

Reeds per eind oktober 2013 hebben wij  de informatieverschaffing op onze website, vooruitlopend op de per 1 januari 2014 voor ANBI- instellingen van kracht wordende wettelijke regeling, aangepast. 
Wij hebben daarbij de wettelijke regeling gezien als een ondergrens waardoor de geïnteresseerde lezer ook veel niet verplichte informatie op onze website kan vinden.

Het Magazine met traditioneel veel nieuws over onze herplaatsbouviers en daarnaast met uitgebreide artikelen over gezondheid en andere wetenswaardigheden is in 2013 vijf keer verschenen en wel in de maanden januari, april, juli, oktober en december.

Sinds mei 2013 ontvangen zowel degenen die hun bouvier af moeten staan als degenen die belangstelling hebben voor die bouvier een uitgebreid document met adviezen over waarop te letten tijdens de kennismaking.
Als de herplaatsing heeft plaats gevonden ontvangt de nieuwe baas een document met tips.
Tevens zijn twee voorbeelddocumenten beschikbaar, te weten een afstandverklaring en een koopovereenkomst, waarover betrokkenen op verzoek kosteloos kunnen beschikken.
Deze informatieverschaffing door de stichting wordt door betrokkenen zeer gewaardeerd en betrokkenen geven aan veel nut van deze informatie te hebben.


Diversen.

In april, september en december 2013 hebben wij wandelingen georganiseerd op het strand in Noordwijk, op de Ginkelse heide bij Ede, alsmede de midwinterwandeling in Haaksbergen.

Wij ontvingen leuke reacties en kregen verhalen over blije honden en gelukkige mensen.
We merkten aan de reacties dat men van mening is, dat wij het goed doen.
Deze reacties, de blije honden en de gelukkige mensen zijn onze mooiste beloning
.


Financieel jaarverslag 2013.

Inleiding

In 2013 is er via donaties voor de bemiddeling, giften en activiteiten totaal €  3.406,61  ontvangen en van dit bedrag is € 1.912,86  uitgeven.
Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 1.493,75.

Met ingang van 1 januari 2012 is de Stichting Bouviersupporters door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI- instelling.
Giften, legaten en erfstellingen zijn daardoor voor de stichting onbelast en degenen die een gift aan de stichting doen kunnen deze, onder voorwaarden, aftrekken voor de belasting.


Financiën 2013

Balans per 31 december 2013

Staat van Baten en Lasten per 31 december 2012:

Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Aan de Interessengemeinschaft is een algemene donatie van 100 euro gedaan en € 300,= als tegemoetkoming in
de kosten van huisvestiging en training van Buster. Als tegemoetkoming in de medische kosten is er € 150,= aan
een particulier overgemaakt en aan asiel Veeweyde in Turnhout is er € 135,60 betaald om Victor te laten
röntgenen.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend.
De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen zal kunnen voldoen.

Evaluatie 2013.

In het Begroting en Beleid 2013 staan een aantal activiteiten die voor 2013 gepland waren en voor inkomsten
hadden kunnen zorgen. Een aantal activiteiten zijn daadwerkelijk georganiseerd en een aantal zijn niet
doorgegaan of hebben geen resultaat gehad.

In 2013 was er geen belangstelling om te adverteren in het magazine of op de website.
Deze mogelijkheid wordt daarom niet meer in het magazine en op de website vermeld.
Indien er alsnog belangstelling voor het plaatsen van advertenties mocht zijn dan kunnen we altijd nog overwegen
de advertentie te plaatsen.

Uit een Enquête is gebleken dat de BoeDoeDag voorlopig financieel niet haalbaar is.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren hoger dan begroot.

De inkomsten in 2013 bedroegen €  3.406,61 tegen begroot € 2.025,=.
De kosten in 2013 bedroegen € 1.912,86 tegen begroot € 1.200,=.
Het resultaat in 2013 bedroeg  € 1.493,71 tegen begroot € 825,=.

Het jaar 2013 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering van onze
organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiële resultaten.


Aldus vastgesteld en ondertekend op 13 januari 2014.

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
J.R. Oltwater
D. Wijfjes
Mr. A. Stobbe
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019