Jaarverslag en Jaarrekening 2014
Voorwoord:

2014 was een jaar om met zijn allen trots op te zijn. Zowel op de resultaten die we hebben kunnen realiseren voor de Bouviers en hun bazen, als op de teamleden die aan deze resultaten hebben meegewerkt.
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de giften en donaties van particulieren. Ook mochten wij bedragen ontvangen vanuit acties die onze stichting zelf heeft opgezet of waarbij de stichting als begunstigde werd aangemerkt. Dat waren spontane acties van meiden die Loombandjes hebben verkocht en mensen die een benefietwandeling hebben georganiseerd. Verder ontvangen wij geen enkele subsidie.

Dit jaarverslag is bedoeld om volledig transparant te zijn over de Stichting Bouviersupporters. Openheid, dat is wat we willen en uitdragen. Openheid omdat wij vinden dat wij dit verplicht zijn, aan iedereen die een donatie, gift of andere bijdrage aan onze stichtingen doet. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat het geld wordt besteed aan waarvoor het is bedoeld: de Bouviers.

Algemene informatie

Per 12 februari 2014 is het contactadres van Stichting Bouviersupporters:
Oostendorperweg 57, 7481 VE  Haaksbergen geworden en zijn de bankrekeningen verhuisd van Rabobank Oosterhout naar de Rabobank Enschede-Haaksbergen

Op 8 april heeft Mr. A. Stobbe zijn functie als secretaris van Sticht Bouviersupporters neergelegd. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor de stichting en de samenwerking. Mr. A. Stobbe blijft wel als juridisch adviseur verbonden aan de stichting.

Janny Mulder is op 8 april benoemd tot secretaris. Op die zelfde dag is Ruby Umlauf von Biberfort als medewerkster tot het team toegetreden. Zij zal zich bezig gaan houden met de PR en de bemiddeling.

Naast juridisch adviseur de Heer Mr. A. Stobbe zijn aan ons team nog 2 adviseurs verbonden: Kynologisch adviseur de Heer B. Smallenbroek van Kynologie Kolham en diergeneeskundig adviseur Mevrouw Drs. A. Hoogendoorn-Schipper, dierenarts van dierenkliniek de Watermolen uit Haaksbergen.

Communicatie

Stichting Bouviersupporters maakt van verschillende middelen en/of mogelijkheden gebruikt om haar doelstellingen en werkzaamheden onder de aandacht van derden te brengen.
1. Magazine
In 2014 is het Bouviersupporters Magazine vijf keer verschenen.  In het magazine werden actuele zaken opgenomen, stukjes geplaatst over onze herplaatsers en verslagen van evenementen. Ook werden er zaken vermeld die op een of andere wijze de moeite waard waren om te vermelden
.

2. Internet
Onze website www.bouviersupporters.nl is een gebruiksvriendelijke site waarop voortdurend inzicht gegeven wordt in de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. Er staan de honden opvermeld die in een asiel zitten of via de stichting op zoek naar een nieuw baasje zijn. Via deze site geeft de stichting een zo actueel en transparant mogelijk overzicht van alle zaken en inzicht in behaalde resultaten. Waar mogelijk vermelden wij links naar andere websites.

3. Sociale media
Vanaf mei 2012 zijn wij te vinden op Facebook .Waar ook in 2014 honden die een nieuw baasje zochten, aankondigingen van evenementen en filmpjes op werden gezet.  Afgestemd op de publicaties op onze website. Inmiddels heeft de pagina ruim 1000 zogenaamde “likers” en bereiken de berichten gemiddeld 1100 personen.
Het aantal bemiddelingen in 2014.

In 2014 hebben er 100 Bouviers op de website gestaan die herplaatst zijn. Daarvan zijn er 51 direct door ons bemiddeld en 7 zijn er mede door onze hulp thuis gebleven. 1 hond (Rex) is door het asiel waar de hond al jaren verbleef vanwege ouderdom geëuthanaseerd en 1 hond (Warre) mag zijn leven verder doorbrengen in een seniorenpension. Drie honden zijn door de Interessengemeinschaft bemiddeld. Voor negen honden heeft de eigenaar zelf een nieuwe baas gevonden en voor 28 honden heeft het asiel waar ze zaten voor een nieuwe eigenaar gezorgd.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
J.R. Oltwater
D. Wijfjes
J.B.Mulder                                        
Van de 51 honden die door de stichting bemiddeld zijn zaten er 13 in een asiel. Twee zaten in Nederland in een asiel, negen in een asiel in Vlaanderen en twee in Wallonië.

Van de 100 herplaatste honden zaten er in 44 een asiel. Tien in een Nederlands asiel, vier in een asiel in Wallonië en 30 in een Vlaams asiel.

De redenen van afstand van de 51 honden die in 2014 door Stichting Bouviersupporters herplaatst zijn, waren:


15  Ziekte/ Overlijden baas                                                                                                                         
7   Gedrag hond naar aanwezige kinderen / dieren /omgeving   
6   Gevonden (4 in Vlaanderen en 2 in Nederland)                         
5   Scheiding van bazen                                                                                            
3   In asiel geboren                                                                                
3   Tijdgebrek                                                                                          
2   Financiële problemen 
2   Bijtincidenten                                                                     
                                                
2   Te sterk voor baas
2   Terug bij fokker
1   Gedrag van katten naar hond
1   Niet fokgeschikt
1   Zou ingeslapen worden
1   Reden onbekend (asiel)
                                                                                            
Evaluatie overige geplande activiteiten

Op 13 april werd er in Puiflijk een trimclinic gehouden. We hadden een mooie locatie met een grote ruimte waar alle trimtafels ruim konden staan en bovendien hadden we de beschikking over een prachtige kantine.  Vijf personen hebben o.l.v Henk en Maria Udink geleerd hoe zij hun eigen hond het beste kunnen trimmen.

In 2014 zijn wij op 15 juni en 15 september met onze stand  aanwezig geweest op de door de Nederlandse Bouvier Club [NBC] georganiseerde evenementen. Deze dagen waren erg gezellig en werd onze stand weer volop bezocht door baasjes met hun herplaatsers en andere vrienden en bekenden. De boefjes konden eens uitproberen, door allerlei leuke hersenspelletjes, of hun neus goed werkt.

Er werd op 4 mei gewandeld in de omgeving van Afferden. Er liepen 59 personen met 56 honden mee. De lunch werd verzorgd door de mannen van Eetcafé De Verwennerij. De koffie bij de ontvangst was voor rekening van de NBC.

Geheel volgens traditie was er op 7 december de wandeling in Haaksbergen. Na de ontvangst met koffie/thee en een appelflap ging een record aantal deelnemers van 88 personen en 70 honden onder de begeleidende tonen van de midwinterhoorn het natuurgebied rond het Buursemeertje in.

Van mogelijkheden zoals het vermelden van “ workshop / cursusdag schapen drijven “ of andere activiteiten die door derden worden georganiseerd, zoals in het beleidsplan 2014 beschreven staat, is geen gebruik gemaakt.

Samenwerking

De onderlinge samenwerking is meer dan goed. We hebben een TOPTEAM.... Respect en waardering voor elkaar, eerlijk naar elkaar, STERK met elkaar.

In 2014 zijn wij aanwezig geweest op de door de Nederlandse Bouviers Club georganiseerde evenementen in juni en september. Dit heeft voor een beetje meer naamsbekendheid gezorgd. De NBC heeft de koffie voor de deelnemers aan de wandeling op 4 mei betaald en zijn de aankondigingen van de door de NBC georganiseerde wandelingen op het facebook van de stichting geplaatst.

De constructieve en prettige samenwerking met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland is in 2014 voortgezet.
In 2014 zijn er twee Nederlandse honden (Buster en Rach) bij een Duitse familie geplaatst en zijn er twee Duitse honden (Emma en Vasco) bij Nederlandse families gaan wonen. Door de samenwerking is er een asielhond (Donald) naar Duitse mensen verhuisd.

De Stichting heeft dit jaar meer dan ooit een beroep moeten doen op de kynologisch adviseur Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham.  Door telefoongesprekken en huisbezoeken is er door hem gezorgd dat een aantal honden thuis konden blijven. Maar ook in een aantal gevallen na herplaatsing was zijn hulp onmisbaar. In deze gevallen kon hij mensen voorzien van tips en adviezen om gewenning aan de nieuwe omgeving en nieuwe baasjes zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ook van de kennis van de diergeneeskundig adviseur Anoek Schipper is dit jaar een aantal keer gebruik gemaakt. Wij kunnen bij haar terecht voor een second opinion en/of als er onduidelijkheden zijn over het ziektebeeld van een hond die aangeboden wordt voor bemiddeling. Er werd een hond bij ons aangemeld met medische problemen. Voor de medewerkers was het niet duidelijk of deze hond bemiddeld kon worden. Op advies van Anoek en in overleg met de huidige baas van de desbetreffende hond is besloten dat de hond thuis blijft. Tevens was er een herplaatser met ernstige medische klachten waarbij Anoek een second opinion heeft gegeven. Helaas heeft dit niet mogen baten en is de hond uiteindelijk toch overleden.


Financieel jaarverslag 2014.

Inleiding

In 2014 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal €  4.737,88   ontvangen en van dit bedrag is € 3.244,57   uitgeven.  Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 1.493,31.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk opgenomen op onze website.

In 2014 hebben de bestuursleden, de adviseurs en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Representatiekosten: presentjes aan derden. Als bedankje aan hen die het afgelopen jaar veel voor de stichting gedaan hebben.


De uitbetaalde kilometervergoedingen en andere kosten zijn geboekt onder het evenement waarvoor zij gemaakt zijn. Dit om een duidelijker beeld te krijgen wat een evenement gekost heeft.

Donatie IG en anderen

Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaan 36% van de kosten uit directe uitgaven aan honden die
hulp nodig hadden en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft 11%. Samen is dit 47% van de
uitgaven. 20 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De
reiskosten (1%) zijn gemaakt om twee herplaatsingen goed te laten verlopen.  De kosten voor websites,
telefoon, bank, vergaderingen, postzegels  en kantoorartikelen, zonder welke de stichting niet kan
functioneren, bedroegen 22% van de uitgaven.
Promotiekosten (6%)  zijn de kosten voor drukwerk van flyers, visitekaartjes en stickers. Deze zijn
voldoende om de komende jaren mee toe te kunnen.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins
bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de
toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Evaluatie 2014.

In het Begroting en Beleid 2014 staan een aantal activiteiten die voor 2014 gepland waren en voor
inkomsten hebben gezorgd.

De opbrengst van de activiteiten waren € 820,14. De kosten voor de activiteiten € 661,93.
De activiteiten hebben een positief saldo van € 158,21 tegen begroot € 325,00

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren hoger dan begroot.

De inkomsten in 2014 bedroegen €  4.737,88  tegen begroot € 1.180,=.
De kosten in 2014 bedroegen € 3.244,57 tegen begroot € 1.695,=. Er waren geen donaties aan IG en
anderen begroot. Zonder deze donaties waren de kosten € 1.714,13
Het resultaat in 2014 bedroeg  € 1.493,41 tegen begroot € 515,=.

Het jaar 2014 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering
van onze organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiële resultaten.

Aldus vastgesteld en ondertekend op  13 januari 2015.
Aan de Interessengemeinschaft zijn in totaal aan donaties gedaan   
€  350,00
Aan medische kosten voor 3 honden is in totaal betaald                     
€  433,44
Aan de opvang en beoordeling  van Itam                                                
€  573,00
De kosten voor trainingsdag  Modi waren                                               
€  174,00
 
----------
Totaal
€ 1530,44  
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019