Jaarverslag en Jaarrekening 2015
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
J.R. Oltwater
D. Wijfjes
J.B.Mulder                                        
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Promotiekosten is de aanschaf van de tent welke gebruikt wordt bij diversen activiteiten.


Donatie IG en anderen

Aan de Interessengemeinschaft zijn in totaal aan donaties gedaan   
  280,00
Vergoeden kosten ophalen Puck / Ruva                                                                   
  100,00
Aan de opvang, ophalen en training van 2 honden                                                
  403,54
Beoordeling van 1 hond                                             
    50,00
 
----------
Totaal
  833,54  
Voorwoord:

Het jaar 2015 is een jaar geweest waarin er weer veel is gebeurd.
Voor ons een mijlpaal met ons 5 jarig jubileum, wat natuurlijk gevierd moest worden.

Het jaar waarin:
•70 honden een nieuw thuis hebben gevonden.
•We met nieuwe mensen zijn gaan samenwerken.
•We weer nieuwe vrienden en donateurs hebben mogen verwelkomen.
•We zijn begonnen met het opzetten van voor- en na controles.
Kortom, 2015 was een jaar waar wij met een goed gevoel op terug kijken

Wij willen alle mensen die de Stichting Bouviersupporters op verschillende manieren hebben ondersteund, heel hartelijk danken en wij hopen te kunnen rekenen op uw steun in de toekomst.

Algemene informatie

Op 16 mei 2015 bereikte ons het trieste bericht dat Kathy van Nus-Buket op 15 mei 2015 zeer plotseling is overleden. Vanaf de oprichting van de Bouviersupporters in oktober 2009 tot februari 2013 is Kathy een zeer gewaardeerd actief lid van ons team geweest. Naast dat ze actief was in de bemiddeling heeft ze ook twee keer voor ons een leuke trimclinic verzorgd.

Vanwege de toenemende werkzaamheden is op 8 november Mascha Timmer als medewerkster tot het team toegetreden. Zij zal zich bezig houden met de bemiddeling.

Yvonne heeft  n.a.v. een oproep voor vrijwilligers een bestand opgezet en Ruby heeft de taak van de coördinatie van de voor-  en na controles op zich genomen.

In 2015 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal €  5.191,59 ontvangen en van dit bedrag is € 2.834,71 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 2.356,88. Zie verder het financiële jaarverslag op pagina 5.
Per 31 december 2015 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 7.539,16 op een balanstotaal van € 7.651,67

Stichting Bouviersupporters begint langzaam meer bekendheid te krijgen in Nederland. Steeds meer dierenasiels, fokkers en dierenartsen verwijzen potentiële belangstellenden door naar onze stichting. Om nog meer naamsbekendheid te krijgen voor een nog betere landelijke dekking zullen wij ons blijvend bekend moeten maken bij een breed publiek.

Wij ontvingen een aantal droevige berichten van herplaatsers die overleden zijn en veel leuke reacties.  Verhalen over blije honden en gelukkige mensen. We merkten aan de reacties dat men van mening is, dat wij het goed doen. Deze reacties, de blije honden en de gelukkige mensen zijn onze mooiste beloning.

Communicatie

Stichting Bouviersupporters maakt van verschillende middelen en/of mogelijkheden gebruik haar doelstellingen en werkzaamheden daarvan afgeleid onder de aandacht van derden te brengen.

1. Magazine
In 2015 is het Bouviersupporters Magazine zes keer verschenen. In het magazine werden actuele zaken opgenomen, stukjes geplaatst over onze herplaatsers en verslagen van evenementen. Ook werden er zaken vermeld die op een of andere wijze de moeite waard zijn om te vermelden.

2. Internet
Onze website www. bouviersupporters.nl is een gebruiksvriendelijke site waarop voortdurend inzicht gegeven wordt in de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. Er staan de honden vermeld die in een asiel zitten of via de stichting op zoek naar een nieuw baasje zijn. Via deze site geeft de stichting een zo actueel en transparant mogelijk overzicht van alle zaken en inzicht in behaalde resultaten. Waar mogelijk vermelden wij links naar andere websites. Inmiddels mogen wij gemiddeld 250 bezoekers per dag  verwelkomen.

3. Sociale media
Wij hebben een Facebook pagina, die al ruim 1400 likes scoorde en een berichtenbereik heeft van ongeveer 8000 facebook- gebruikers per bericht.  Hier worden honden op gezet, worden er nieuwtjes gedeeld en daar kunnen wij onze activiteiten delen.
De bemiddeling in 2015.

In 2015 hebben er 81 Bouviers op de website gestaan. 70 daarvan zijn er herplaatst. Daarvan zijn er 41 direct door ons bemiddeld en 10 zijn er mede door onze hulp thuis gebleven. 1 hond (Sasha) is overleden. Drie honden zijn door de Interessengemeinschaft bemiddeld. Voor negen honden heeft de eigenaar zelf een nieuwe baas gevonden en voor 17 honden heeft het asiel waar ze zaten voor een nieuwe eigenaar gezorgd.
De hierna opgenomen grafiek geeft in staafdiagram weer de gegevens uit de gebruikte tabel 1 , waardoor een duidelijker beeld ontstaat over het aantal herplaatsingen over het jaar.
Van de 41 honden die door de stichting bemiddeld zijn zat er 10 in een asiel. Zes zaten in Nederland in een asiel, vier in een asiel in Vlaanderen.

17 honden hebben een stamboom.

Van de 70 herplaatste honden, die op de website hebben gestaan, zaten er in 27 een asiel. 16 (zes puppen) in een Nederlands asiel en 11 in een Vlaams asiel.

De redenen van afstand van de 41 honden die in 2015 door Stichting Bouviersupporters herplaatst zijn, waren:

16    ziekte/ overlijden baas
7    gedrag hond naar aanwezige kinderen / dieren / bezoek
6    te veel honden
2    in beslag genomen
2    verhuizing
2    reden onbekend (asiel)
1    gevonden
1    tijdgebrek
1    bij handelaar vandaan
1    te sterk voor baas
1    niet alleen thuis zijn
1    financiële reden
        
Evaluatie overige geplande activiteiten

Op 6 april 2015 was er een zeer gezellige en geslaagde (paas)wandeling in de grote zandbak van de Loonse en Drunense Duinen met ruim 50 boeven en hun baasjes.

In 2015 zijn wij op 21 juni en 13 september met onze stand aanwezig geweest op de door de Nederlandse Bouvier Club [NBC] georganiseerde evenementen. Deze dagen waren erg gezellig en  onze stand werd weer volop bezocht door baasjes met hun herplaatsers en andere vrienden en bekenden. De boefjes konden eens uitproberen, door allerlei leuke hersenspelletjes, of hun neus goed werkt.

Op zondag 18 oktober 2015 was het zover. Ter ere van het vijfjarig bestaan van de stichting hebben we een BoeDoeDag georganiseerd.  Het was een dag  met allerlei activiteiten, demonstraties en informatieve stands. De Bouvier Dressuurgroep Woerden heeft het terrein en een groot aantal vrijwilligers voor ons beschikbaar gesteld. Wij hebben genoten van alle enthousiaste deelnemers, spectaculaire demonstraties en de goede catering met BBQ en het bleef de hele dag droog.

Geheel volgens traditie was er op 13 december de wandeling in Haaksbergen. Na de ontvangst met koffie/thee en een appelflap vertrokken 35 Bouviers met hun eigenaren de bossen in.

Samenwerking

De onderlinge samenwerking is meer dan goed. We hebben een TOPTEAM.... Respect en waardering voor elkaar, eerlijk naar elkaar, STERK met elkaar.

De samenwerking met de NBC beperkte zich in 2015 tot de aanwezigheid van de stichting op de door hen georganiseerde evenementen. Op verzoek van de NBC heeft Jantina plaatsgenomen in de commissie van wijze mensen van de NBC en heeft zij zich mede ingezet om een nieuw beleidsplan en een toekomstvisie op papier te krijgen.

De constructieve en prettige samenwerking met de Interessengemeinscaft Bouvier des Flandres uit Duitsland is in 2015 voortgezet. In samenwerking met de IG is er een hond (Ruva) bij een handelaar weg gekocht. Deze hond is opgevangen in het pension de Tannenhof en later geplaatst bij een Nederlandse familie. De IG heeft een hond (Dolly) van de stichting over genomen en geplaatst bij een Duitse familie.
Er werd bij ons een hond aangemeld door iemand die deze hond opgevangen had. Door een aantal problemen kon hij die hond echter niet houden en moest zij met spoed weg.  Gelukkig bood de IG aan om haar op te nemen in het pension de Tannenhof. Deze hond was bijna kaal, uit bloedonderzoek bleek zij een schildklierprobleem te hebben.

De Stichting heeft dit jaar ook weer een beroep moeten doen op de kynologisch adviseur Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham. Door telefoongesprekken en huisbezoeken is er door hem gezorgd dat een aantal honden thuis konden blijven. Maar ook in een aantal gevallen na herplaatsing was zijn hulp onmisbaar. In deze gevallen kon hij mensen voorzien van tips en adviezen om gewenning aan de nieuwe omgeving en nieuwe baasjes zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dit jaar is er (gelukkig) geen gebruik gemaakt van de kennis van de juridische adviseur de Heer Mr. A. Stobbe of diergeneeskundig adviseur Anoek Schipper.

Er waren mensen die leuke ideeën hadden, die voor inkomsten voor de stichting hebben gezorgd.
Een klassieke homeopaat voor dieren maakt voor iedere nieuwe patiënt die zij via de stichting krijgt een percentage van het eerste consultbedrag over. Een meneer die hondenvoer verkoopt doneert een bedrag per verkochte zak voer en vlak voor dierendag werden wij door een mevrouw benaderd met de vraag of wij het leuk zouden vinden wanneer zij in de periode voor dierendag haar schoeisel zou verkopen
wij 2 euro per paar als donatie wilden hebben.
Natuurlijk zijn wij altijd heel dankbaar voor donaties, in welke vorm dan ook. Hierdoor kunnen wij onze Stichting voortzetten en het mooie vrijwilligerswerk blijven doen.
Financieel jaarverslag 2015.

Inleiding

In 2015 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal  €  5.191,59 ontvangen en van dit bedrag is € 2.834,71 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 2.356,88.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2015 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed
.
De kosten voor het Lustrum :
BDG Woerden (diesel, huur toiletten, consumpties  
  375,00
Vergoeden kosten workshopgevers                                                               
  187,84
Rozetten funkeuring                                            
    77,43
Bedankjes en benodigdheden                                        
  167,08
 
----------
Totaal
  807,35  
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaan 20% van de kosten uit directe uitgave aan honden die hulp nodig hadden en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft 10%. Samen is dit  30% van de uitgave. 12 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De kosten voor het lustrum zijn 28% van de totale uitgave.  De kosten voor websites, telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 22% van de uitgave. Promotiekosten (8%)  zijn de kosten voor de tent welke  de komende jaren meegaat naar de evenementen.


Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Evaluatie 2015.

In het Begroting en Beleid 2015 staan een aantal activiteiten die voor 2015 gepland waren en voor inkomsten hadden kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 418,55. De kosten voor de activiteiten zijn € 1.143,83. De activiteiten hebben een negatief saldo van € 725,28 tegen begroot  een positief resultaat van € 150,00. De kosten van € 807,35 voor het Lustrum zijn niet meegenomen in de begroting van 2015. Zonder de kosten voor het Lustrum hebben de activiteiten
€ 336,48 gekost en zou er een positief resultaat van € 82,07 geweest zijn.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren meer dan begroot.

De inkomsten in 2015 bedroegen €  5.191,59 tegen begroot € 1.875,=.
De kosten in 2015 bedroegen € 2.834,71 tegen begroot € 1.850,=.
Het resultaat in 2015 bedroeg  € 2.356,88 tegen begroot € 25,=.
Per 31 december 2015 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting € 7.539,26 op een balanstotaal van € 7.615,67


Het jaar 2015 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering van onze organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiële resultaten.
Aldus vastgesteld en ondertekend op 11 januari 2016
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019