Stichting Bouviersupporters streeft er naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.
Stichting Bouviersupporters  is gevestigd te Haaksbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51469820. RSIN / Fiscaal nummer: 850034814.

De 7 teamleden van Stichting Bouviersupporters zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Alleen zij hebben toegang tot die gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Naam hond
-
Foto's van honden
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (schriftelijk en/of telefonisch)

Op basis van welke rechtsgronden wij persoonsgegevens verwerken.
- Toestemming.
- Bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten die betrekking hebben op het herplaatsen van
  bouviers.

Stichting Bouviersupporters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen, e-mailen, whatsappen of sms'en om de bemiddeling van uw hond [en] en alle daarbij
  behorende activiteiten uit te kunnen voeren.
- U te kunnen bellen, e-mailen, whatsappen of sms'en om u een mogelijk geschikte hond voor te stellen en
  alle daarbij behorende activiteiten uit te kunnen voeren.
- Het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht
   op de vergroting van het klantenbestand.
- Het beantwoorden van door u gestelde vragen.
- Een beroep op u te kunnen doen als u zich als vrijwilliger heeft aangemeld.
- Om vrienden en donateurs het jaarverslag en andere informatie te kunnen sturen.
- Verzenden van het bouviersupporters magazine, uitnodigingen voor evenementen en dergelijke.
- Verwerken van mogelijke deelname aan evenementen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken
   wanneer er wijzigingen zijn of een actieviteit niet doorgaat.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tenzij het langer bewaren nodig is op grond van een wettelijke verplichting.
Indien u aangeeft dat u geen bemiddeling meer wenst dan worden al uw persoonsgegevens onmiddellijk vernietigd.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
Uw gegevens worden door ons nooit afgestaan of overgedragen aan derden, zonder dat hiervoor expliciet uw toestemming is verkregen.
Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, etnische gegevens of strafrechtelijke informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Bouviersupporters neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij maken op onze website www.bouviersupporters.nl geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks):
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Stichting Bouviersupporters aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. .
U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@bouviersupporters.nl
Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens:
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Bouviersupporters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Stichting Bouviersupporters heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https'
   en het hangslotje in de adresbalk

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op)aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor u heeft.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Onze contactgegevens:
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring?
Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

https://www.bouviersupporters.nl/
Oostendorperweg 57 Z 7481 VE Haaksbergen
telefoon: 06 82001851
info@bouviersupporters.nl

Stichting Bouviersupporters 8 mei 2018
Privacy verklaring